Aliağa Belediyesi; Yeni Şakran, Hacıömerli ve Bozköy Mahallelerindeki 1 konut, 4 işyeri taşınmazlarını üç yıl süreyle kiraya verecek. 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulünce yapılacak olan kiralama ihaleleri 19 Aralık 2019 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

19 Aralık 2019 Perşembe günü ihalesi gerçekleştirilecek olan taşınmazlar; Bozköy Mahallesi, Bayrak Sokak No:11/2 843 parselde bulunan konut yıllık 4.512,00 TL muhammen bedeli, 406,08 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1C, 10/1 parselde bulunan dükkân yıllık 9.408,00 TL muhammen bedeli, 846,72 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 14.40 olacak.

Yenişakran Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, No:16/1F, 10/1 parselde bulunan kahvehane yıllık 42.000,00 muhammen bedeli, 3.780,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.00 olacak.

Hacıömerli Mahallesi, Hacıömerli Atatürk Caddesi, No:1/A adresinde bulunan büfe yıllık 11.700,00 TL muhammen bedeli, 1.053,00 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.20 olacak.

Yenişakran Mahallesi, 3230 Sokak, No:1 adresinde bulunan restaurant yıllık 15.624,00 TL muhammen bedeli, 1.406,16 TL geçici teminat bedeli ile ihale edilecek. İhalenin başlama saati 15.40 olacak.

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde şu şartlar aranacak;

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini vermesi,

-Şartnamenin 12. maddesinde yazılı esaslarına göre hazırlanacak teklifi vermesi (Nüfus cüzdanı örneği, Tebligat beyanı, İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin yazılı taahhütname,

İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen ihale şartname örneği, terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname)

– İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gereklidir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanlarının satın alınması zorunludur.

– İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin türüne göre Ticaret Sicil Gazetesi veya Tüzel Kişiliği kanıtlayan belgelerin ve imza sirküsünün, gerçek kişi ise kimlik fotokopisinin, tüm istekliler için ihale dosyasının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.

– FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.

– Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

– İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamesinde mevcuttur.

– İhale Şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 19.12.2019 Perşembe günü saat 12.30’a kadar satın alınması zorunludur.

– Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.