Aliağa Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclisi 4 Temmuz Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Aliağa Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyondan Gelen Raporlar görüşülecek. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirilecek Meclis Toplantısı’nın gündeminde 30 madde yer alıyor. Meclis üyeleri başkanlıktan gelen raporlar kapsamında memur kadro ihdas cetveli, imar plan değişiklikleri, ek bütçe ile komisyon raporlarını oylayacak.

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER:

1-Belediye Başkanı’nca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Meclis’e yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Belediyemizde ( I ) Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveliyle hazırlanan Memur Kadro İhdaslarına hizmetimiz gereği ihtiyaç olduğundan; Belediyemiz Meclisi’nin 06.06.2017 tarih ve 113 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.

 

2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çocuk bahçesi olarak planlı olan 5724 numaralı 401,00 m2. Yüzölçümlü parselde bulunan Akif İlker Eryılmaz’a ait 395,43 m2. hissenin, mülkiyeti Belediyemize ait uygun bir parselle takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

3- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; Belediyemiz Meclisi’nin 09.03.2007 tarih ve 4/12 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 6.Derece Mühendis kadrosunda görev yapan Kerem Saral’ın kadrosunun 4.Derece Mühendis kadrosu ile, 01.02.2011 tarih ve 28 sayılı meclis kararıyla tahsis edilen 3.Derece Ayniyat Saymanı kadrosunda görev yapan Ali Kuyumcu’nun kadrosunun 1.Derece Ayniyat Saymanı kadrosu ile değiştirilmesi yönünde hazırlanan ( III ) Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

4- 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden görülen lüzum üzerine; 03.11.2009 tarih ve 14/7 sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki 5.Dereceli Memur kadrosunun, Genel İdare Hizmetler Sınıfındaki 3.Dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuyla değiştirilmesi yönünde hazırlanan ( II ) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi uyarınca onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

5- Aliağa Devlet Hastanesinin talebine istinaden; İlçemiz 18K 1b pafta, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:1.50 Hastane Alanı olarak planlı 330 ada 1 numaralı parsel ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; İlköğretim, yol, otopark ve park alanı olarak planlı 324 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatının görüşülmesi.

 

6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 07.04.2017 tarihinde onaylanan İlçemiz, Yenişakran Mahallesi, Bağarası Mevkii, 7 ada 1 parsel nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ” İzmir, Aliağa Yeni Şakran Mahallesi, Bağarası Mevkii, 7 ada 1 parselin sanayi alanı plan kararından çıkarılıp Emsal:0.60, ayrık nizam 2 kat konut ve otopark alanı olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin” onaylanması hususunun görüşülmesi.

 

7- Belediyemiz Meclisinin 03.02.2015 tarih, 73 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 97509404.301.05.162 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa Tuzlatepe Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na 3520 ve 3521 numaralı parseller ile ilgili

askı süresi içinde Nilgün GÜZELEL tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

8- Belediyemiz Meclisinin 03.02.2015 tarih 73 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 97509404.301.05.162 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa Tuzlatepe Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na 308 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Ilgın Yüksel Vekili Av. Ayşe Alat tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

9- Çakmaklı Mahallesi, Kızılburun Mevkii “LNG Limanı ve Geri Sahası Soğutma Suyu Alma-Verme Hattı ve Dolfen Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve Değişikliği ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi doğrultusunda hazırlanan “LNG Limanı ve Geri Sahası” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Tekliflerine ilişkin 06.07.2011 tarih ve 27986 Sayılı Resmi

Gazete’de yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7. maddesinin 4 (a) ve 6. Bentleri kapsamında Belediyemizce uygun görüş verilmesi hususunun görüşülmesi

 

10- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 13.07.2016 tarihinde onaylanan İlçemiz, Helvacı mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Revizyonu doğrultusunda hazırlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu çalışmasına altlık oluşturmak üzere planlama alanı içerisinde kalan bir kısım alanın sulama alanı içerisinde bulunması ve bu alanların sulama alanından çıkartılması gerekmekte olup, atıl hale gelecek olan mevcut tesis yatırım maliyetinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’ne ödenmesi ile ilgili taahhüt verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

11- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na Samurlu tapulama sahasında bulunan 291 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Ali Eren tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

12- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na, Samurlu tapulama sahasında bulunan 296 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Hüseyin Güleç tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

13- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na, Samurlu tapulama sahasında bulunan 966 numaralı parsel ile ilgili askı süresi içinde Senem Eren tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

14- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na, Horozgediği tapulama sahasında bulunan 1116 ada 10 numaralı parselin teknik altyapı alanı olması sebebi ile askı süresi içinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü İzmir 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

15- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’ne ait sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede yetkili kurumlarca onaylanmış ve imal edilmiş olan derelerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına aynen işlenmesi ile ilgili askı süresi içinde Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

16- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na Kocaer Haddecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin bulunduğu bölgede fiili duruma uygun olacak şekilde sanayi alanın düzenlenmesi ve ağaçlandırılacak alan kullanımının nazım imar planına uygun olarak yeşil alan şeklinde düzenlenmesi ile ilgili askı süresi içinde Kocaer Haddecilik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

17- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih,133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu “na Horozgediği Mahallesi, 119 ada 9 numaralı parselin termik santral alanı olarak planlanması ve Horozgediği Mahallesi, 119 ada 5 numaralı parsel sınırlarının düzenlenmesine ilişkin askı süresi içinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

18- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu “na Horozgediği Mahallesi, 119 ada 9 numaralı parselin termik santral alanı olarak planlanması ve Horozgediği Mahallesi, 119 ada 10 numaralı parsel sınırlarının düzenlenmesine ilişkin askı süresi içinde İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

19- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu”na Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait sanayi tesislerinin bulunduğu bölgede, mevcut durumda orman sınırları kesinleşen ve orman vasfını yitiren bu bölgedeki parsellerine bitişik olan teknik alt yapı alanlarının sanayi alanı olarak belirlenmesi, güncel orman sınırlarına göre plan bütünün yeniden düzenlenmesini ve plan genelinde hiçbir bütünlük göstermeyen 281 numaralı parsel içerisindeki ağaçlandırılacak alanın sanayi alanına dahil edilmesi yönünde askı süresi içinde Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

20- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu “na Bozköy Mahallesi, 1409 numaralı parsel ve 1029 ada 3 numaralı parsellerin arasında bulunan 15 metrelik yolun kuzeye doğru kaydırılması yönünde askı süresi içinde Efe Demir Çelik Nakliyat Gemi Söküm Turizm İnşaat Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Nesrin SAYIN tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

 

21- Belediyemiz Meclisinin 02.08.2016 tarih, 133 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih ve 97509404.310.05.1156 sayılı kararı ile onaylanan “Aliağa İlçesi, Sanayi Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave ve Revizyonu “na Bozköy Mahallesi, 1176 numaralı parselin demiryolu koruma kuşağı olarak planlanmasına, Bozköy Mahallesi 135, 1152, 1122 ve 946 numaralı parsellerden hemzemin olarak geçen demiryolunun taşıt yolu ile kesişmelerinde alt geçit ve üst geçit olarak gösteriminin yapılmamasına ve Çakmaklı Mahallesi 11 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde bulunan kavşak ve yeşil alanın projeleri doğrultusunda planlanmamasına yönelik askı süresi içinde TCDD 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan itirazların görüşülmesi.

 

22- Hanife Karataş’ın dilekçesine istinaden; İlçemiz Yalı Mahallesi, 5997, 5998 ve 6012 numaralı parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Uzunhasanlar Mahallesi 152 ada, 1 numaralı ve 148 ada, 54 numaralı parsellerden uygun olanların takasının yapılması talebinin görüşülmesi.

 

23- 2017 Mali Yılı içerisinde Gelir gerekçeleri belirtilen; Belediyemize ait bazı taşınmazların otoyol, demiryolu projeleri vb. sebeplerle kamulaştırılmaları ve talep edilmeleri karşılığında ilgili kurumlara bedelli olarak devirlerinin yapılacak olması nedeniyle, Belediyemizin ilçe sınırları içerisindeki alt yapı ve diğer yatırım, hizmet ve diğer sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yetersiz gelen bütçe tertiplerine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin ilgili hükümleri gereği, ek bütçe yapılması hususunun görüşülmesi.

 

KOMİSYONDAN GELEN RAPORLAR

1- Karaköy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan, İlçemiz Karaköy Mahallesi, 62 numaralı parselin 11.08.2003 tarih ve 2122 yevmiye ile yapılan işlem sonucunda tapu kütüğüne 12300/32400 hisse olması gerekirken, 18200/32400 hisse olarak hatalı tescil edildiği, hisse hatasının resen düzeltilmesi işlemine Belediyemizce muvafakat edilip edilmediğinin bildirilmesi talebinin Belediye hissemizin 20100/32400 (6.700 m2.) olarak düzeltilmesi şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

2- İlçemiz Güzelhisar Mahallesi, Mülkiyeti Belediyemize ait 148 ada, 1 numaralı 346,06 m2 yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli imar planında Taks=0,20, Kaks=0,40 ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup, bu parselin Taner Taşkın’a satışının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3- Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin 26.04.2017 tarih ve 223 sayılı yazısı ile; 4950 Sayılı yasa ile değişik, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bozköy Mahallesi, 1455 numaralı parselde tesisi edilecek daimi irtifak hakkı için teklif edilen bedelin değerlendirilerek, nihai bedelin taraflarına bildirilmesi talebinin; Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.lehine daimi irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşülmesi.

 

4- Türkiye Elektrik İletişim A.Ş Genel Müdürlüğü’nce, İlçemiz Samurlu Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 49 ve 50 numaralı parsellerde trafo merkezi yeri kamulaştırması yapılacağı belirtilmekte olup, söz konusu parsellerin TEİAŞ Kıymet Taktir Komisyonu tarafından tespit edilen bedellerinin ve devrinin yapılması talebinin oyçokluğu ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu ve oyçokluğu ile kabul edildiğine ilişkin Plan-Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi.

 

5- İlçemiz Samurlu Mahallesi, Mülkiyetinin tamamı Belediyemize ait 209 ada, 2 numaralı 491,00 m2. yüzölçümlü parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h=6.50 mt. küçük sanayi alanı olarak planlı olduğu belirtilmekte olup; Bu parselin Ova Lastik Kaplama Oto.Nakl.Turz.İnş.Gıda.San.ve Tic.Ltd.Şti’ne satışının yapılması talebinin oybirliği ile reddedildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

6- İlçemiz, Aşağışakran tapulama sahasında bulunan 24m 2a, 24m 1b pafta, 352 ada 1 numaralı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı parselin otel alanı olarak planlanması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği talebinin oybirliği ile Komisyon gündeminde bırakılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.